Loosovo nazor okna aby svetlo mohlo do prostoru ale ne kvuli pohledu dovnitr nebo ven